Danh sách nhà thuốc tại Huyện Thường Tín

STT Tên nhà thuốc Địa chỉ
1 Quầy thuốc GPP 22 22 An Duyên, Tô Hiệu
2 Quầy thuốc Như Trang Bằng Sở, Ninh Sở
3 Quầy thuốc Chính Phương 94 Trần Phú
4 Quầy thuốc Như Hoa 24 Chợ Giường, Duyên Thái
5 Quầy thuốc Kim Liên Xóm Nam Bình, Hòa Bình
6 Quầy thuốc GPP 39 39 Thôn Ninh Sở
7 Nhà thuốc Quang Hồng TT Liên Quan, Thạnh Thất
8 Nhà thuốc Như Quỳnh TT Liên Quan, Thạch Thất